Reklamační řád

Pokud potřebujete svou intimní pomůcku Whoop·de·doo reklamovat, pročtěte si prosím reklamační řád nebo vytiskněte potřebný formulář.

 1. Reklamační řád

  1. Společnost Anna Marešová designers s.r.o., se sídlem Kamenická 37, 170 00 Praha 7, identifikační číslo (IČO): 24210234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188943 (dále jen „AMD“) vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento Reklamační řád pro internetový obchod Whoop·de·doo na internetové adrese https://www.whoopdedoo.love („Webová stránka“). Tento Reklamační řád především upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňují spotřebitelé, kteří zakoupili na Webové stránce zboží („Kupující“), své nároky vyplývající z odpovědnosti AMD za vady zboží. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek AMD.

  2. Práva a povinnosti Kupujícího a AMD ohledně nároků z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

  3. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění do dvaceti čtyř (24) měsíců. Je-li však na zboží uvedené datum spotřeby, zkracuje se tato lhůta pouze do tohoto data.

  4. Kupující je povinen oznámit vadu AMD (tj. uplatnit reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  5. AMD odpovídá Kupujícímu, že v době převzetí: 

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které AMD popsala nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné AMD;

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití AMD uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

   3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

   4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  6. Pokud zboží nesplňuje požadavky uvedené v článku 1.5, jedná se o vady, za které AMD odpovídá. V takovém případě má Kupující:

   1. právo na bezplatnou opravu;

   2. právo na dodání nové věci nebo výměnu její součásti, pokud se vada týká pouze jeho součásti. Toto právo lze využít jen tehdy, je-li to vzhledem k povaze vady přiměřeným řešením reklamace (např. jedná-li se o neodstranitelnou vadu). Toto právo má Kupující rovněž v případě, vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (nejméně třetí (3) reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá (4) pro odlišné závady), nebo má-li zboží větší počet vad (nejméně tři (3) vady současně), pro které nelze věc řádně užívat;

   3. právo na odstoupení od Kupní smlouvy. Toto právo lze využít jen tehdy, není-li možné věc opravit, ani dodat novou či případně provést výměnu její součásti. Dále je možné toto právo využít i v případě, že má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat;

   4. právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Toto právo lze využít, neuplatní-li Kupující některé z práv z vadného plnění uvedených v článcích 1.5.1 a 1.5.2, ačkoliv mu na něj vznikne nárok, jakož i v případě, kdy AMD nemůže plnit či neplní své povinnosti vyplývající z práv z vadného plnění.

  7. Odpovědnost AMD za vady se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu z důvodu existence vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení, nebo na vadu, kterou zboží mělo již při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  8. Práva z vadného plnění Kupujícímu rovněž nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, či pokud ji sám způsobil, zejména těmito způsoby:

   1. výrobek byl používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí);

   2. výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku);

   3. vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu.

  9. Odpovědnost za vady se dále nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností Kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

  10. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u AMD na adrese: Anna Marešová designers s.r.o., Kamenická 37, 170 00 Praha 7, Česká republika, a to bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Za okamžik uplatnění reklamace (tj. okamžik, od kterého běží příslušné lhůty) se považuje okamžik, kdy AMD obdržela od Kupujícího reklamované zboží.

  11. Učiní-li Kupující reklamaci písemně, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

  12. Kupující by měl k reklamovanému zboží přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem (viz dále), a dále popsat závadu. AMD doporučuje předat reklamované zboží v originálním obalu a kompletní, to znamená včetně všech kabelů a dalšího příslušenství.

  13. Kupující je povinen sdělit AMD, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po jejím oznámení. Kupující může svou volbu bez souhlasu AMD změnit jen tehdy, požádal-li o opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

  14. Kupující je povinen nákup zboží prokázat, zejména:

   1. účtenkou s vyznačeným datem prodeje, opatřeným razítkem prodejny a podpisem prodavače;

   2. platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u AMD.

   Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

  15. AMD je povinna o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, případně v této lhůtě informovat Kupujícího o tom, že k rozhodnutí je potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, AMD vyřídí nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se s Kupujícím písemně jinak.

  16. Není-li možné sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zašle AMD na E-mail Kupujícího písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký je způsob jejího vyřízení, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

  17. U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

  18. Kupujícímu může být rovněž poskytnuta záruka na zboží (nebo i jen součást) formou prohlášení v záručním listě nebo uvedením záruční doby na jeho obalu či v návodu, a to i po dobu trvání delší než 24 měsíců. V takovém případě AMD určí rozsah a podmínky záruky a na vzniklé vady se uplatní ustanovení § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

Máme produkty i pro dospělé, tak se musíme zeptat.
 Už vám bylo 18?