Reklamační řád

Pokud potřebujete svou intimní pomůcku Whoop·de·doo reklamovat, pročtěte si prosím reklamační řád nebo vytiskněte potřebný formulář.

 1. Reklamační řád

  1. Společnost Anna Marešová designers s.r.o., se sídlem Kamenická 746/37, 170 00 Praha 7, identifikační číslo (IČO): 24210234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188943, telefon +420 778 065 388, e-mail [email protected] (dále jen „AMD“) vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento Reklamační řád pro internetový obchod Whoop·de·doo na internetové adrese https://whoopdedoo.love (dále jen „Webová stránka“).

   Tento Reklamační řád především upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňují spotřebitelé, kteří zakoupili na Webové stránce zboží (dále jen „Kupující“), své nároky vyplývající z odpovědnosti AMD za vady zboží. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek AMD.

  2. Práva a povinnosti Kupujícího a AMD ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

  3. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Je-li však na zboží uvedené datum spotřeby, zkracuje se tato doba pouze do tohoto data. Vytkl-li Kupující AMD vadu oprávněně, neběží tato doba po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat.

  4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha vady nebo zboží vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

  5. AMD odpovídá Kupujícímu, že zboží v době převzetí nemá vady. Zejména AMD odpovídá Kupujícímu, že zboží:

   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,

   2. je vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž AMD souhlasila, a

   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

  6. AMD odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

   1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

   2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná AMD nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže AMD prokáže, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

   3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

   4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které AMD Kupujícímu poskytla před uzavřením Kupní smlouvy.

  7. Ustanovení článku 1.6 tohoto Reklamačního řádu se nepoužije v případě, že AMD Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornila, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

  8. Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. AMD může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

  9. AMD odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme AMD zboží na vlastní náklady.

  10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

   1. AMD vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu s čl. 1.9 tohoto Reklamačního řádu,

   2. se vada projeví opakovaně, 

   3. je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

   4. je z prohlášení AMD nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

  11. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy podle článku 1.10 tohoto Reklamačního řádu, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

  12. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy podle článku 1.10 tohoto Reklamačního řádu, AMD vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co jí Kupující prokáže, že zboží odeslal.

  13. Odpovědnost AMD za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a u použitého zboží na opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

  14. Práva z vadného plnění Kupujícímu rovněž nenáleží, pokud vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

   1. výrobek byl používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí);

   2. výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku);

   3. vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu.

  15. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u AMD na adrese: Anna Marešová designers s.r.o., Kamenická 37, 170 00 Praha 7, Česká republika. Za okamžik uplatnění reklamace (tj. okamžik, od kterého běží příslušné lhůty) se považuje okamžik, kdy AMD obdržela od Kupujícího reklamované zboží.

  16. Kupující je povinen při uplatnění reklamace uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

  17. Kupující by měl k reklamovanému zboží přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem (viz dále), a dále popsat závadu. AMD doporučuje předat reklamované zboží v originálním obalu a kompletní, to znamená včetně všech kabelů a dalšího příslušenství.

  18. Kupující je povinen nákup zboží prokázat, zejména:

   1. účtenkou s vyznačeným datem prodeje, opatřeným razítkem prodejny a podpisem prodavače;

   2. platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u AMD.

    Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

  19. Reklamaci, včetně odstranění vady, AMD vyřídí a Kupujícího o tom informuje nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se s Kupujícím písemně jinak.

  20. Při uplatnění reklamace AMD vydá Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

  21. AMD dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  22. U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.

  23. Reklamační formulář je ke stažení na https://whoopdedoo.love/assets/01_formular_pro_uplatneni_reklamace_CZ_debc3f75c4.pdf

Máme produkty i pro dospělé, tak se musíme zeptat.
 Už vám bylo 18?