Ochrana osobních údajů, GDPR & cookies

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Budeme se o ně starat s ještě větší láskou, než jak nám zákon č. 110/2019 Sb. káže. 

Zásady ochrany osobních údajů

Platné pro webové stránky www.whoopdedoo.love a www.whoopdedoo.care od poslední aktualizace ze dne 1. 1. 2022. 

Společnost Anna Marešová designers s.r.o., se sídlem Praha 7, Kamenická 746/37, PSČ 170 00, IČ: 242 10 234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 188943 („Správce„)  jako správce osobních údajů přijala v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR„)  a související právní předpisy, zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. tyto zásady, prostřednictvím kterých Správce informuje své zákazníky a potenciální zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s obchodní činností Správce.

 1. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

  1. Realizace smluvního vztahu

   Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků, které mu zákazníci poskytnou při nákupu zboží prostřednictvím elektronického obchodu. Toto zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých osobních údajů nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za účelem realizace smluvního vztahu jsou v nezbytném rozsahu zpracovávány prostřednictvím online registrace zákazníkovy identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo), jeho kontaktní údaje (email, telefonní číslo) a informace vztahující se k předmětu smlouvy (identifikace zboží, způsob úhrady platby včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu zákazníka a identifikace banky). V tomto rozsahu je Správce oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje též za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem. Uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně déle, pokud tak stanoví zákon nebo je to nezbytné k ochraně práv Správce.

  2. Marketingové využití údajů

   Správce je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oprávněn používat osobní údaje zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl, přičemž platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Právním základem pro takové zpracování je přitom oprávněný zájem správce.

   Ve všech ostatních případech zpracovává Správce osobní údaje zákazníků či potenciálních zákazníků s jejich souhlasem. Jedná se typicky o případy, kdy potenciální zákazník souhlasí se zasíláním newsletterů či jiných obchodních sdělení ze strany Správce. Dále se jedná o případy, kdy Správce zpracovává další osobní údaje zákazníků, které získá v průběhu smluvního vztahu (jako jsou nákupní zvyklosti zákazníka, jeho preference nebo logy včetně IP adresy či cookies sloužících ke zjišťování takových preferencí) za účelem adresného nabízení zboží či služeb. Veškerá tato zpracování jsou dobrovolná a udělení či neudělení souhlasu s jejich zpracováním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Pokud je souhlas udělen, uděluje se na dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování, lze jej však kdykoli odvolat.

  3. Zajištění technické funkčnosti elektronického obchodu a webových stránek

   Za účelem zajištění provozu elektronického obchodu jakož i funkčnosti webových stránek Správce zpracovává v nezbytném rozsahu též logy včetně IP protokolu či cookies. Pokud zákazník či potenciální zákazník nesouhlasí se zpracováním těchto údajů, může odmítnout užití cookies v nastavení svého internetového prohlížeče, nebo odmítnout využití cookies přímo na webové stránce Správce. V takovém případě však zákazník či potenciální zákazník bere na vědomí, že webová stránka nebo elektronický obchod nemusí správně fungovat po technické stránce a Správce za takto vzniklé potíže neodpovídá. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění funkčnosti webové stránky nebo elektronického obchodu (tj. v řádech dní, maximálně týdnů).

 2. Způsoby a prostředky zpracování

  1. Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje dle článku 1 výše prostřednictvím online registrace či uzavřením smluvního vztahu v rámci elektronického obchodu. Osobní údaje v článku 1 jsou tedy zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. V případě potřeby však mohou být zpracovávány i manuálně v podobě listinné, např. prostřednictvím písemné objednávky. Osobní údaje jsou uchovávány v informačním systém Správce, v případě potřeby mohou být též zálohovány na záložním serveru/nosičích informací.

  2. Správce přijal a zapracoval taková technicko – organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

  3. V oblasti automatizovaného zpracování pak Správce přijal taková opatření, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby a aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím jejich oprávnění (prostřednictvím uživatelských oprávnění, hesel). Správce dále zajistí, aby bylo možné pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zpracovány.

 3. Předávání a zpřístupnění osobních údajů

  1. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně Správcem s tím, že ke zpracování osobních údajů může Správce také použít služby třetích stran, které mohou údaje zpracovávat např. za účelem zasílání marketingových materiálů. Tyto třetí strany jsou vždy vázány dohodami o zachování důvěrnosti a nesmějí informace použít pro jiné účely. Seznam těchto třetích osob je uveden zde: ECOMAIL.CZ s.r.o., Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00, IČ 02762943. Dále Správce poskytuje osobní údaje nutné k doručení objednaného zboží subjektům provádějícím doručování zásilek (Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČ 471 14 983; PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČ 251 94 798; Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, IČ 28408306).

  2. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům Správce, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí Správce. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

 4. Odkazy na stránky třetích stran

  1. Na webové stránce Správce se mohou nacházet odkazy na webové stránky třetích stran. Po kliknutí na takový odkaz bude zákazník či potenciální zákazník přesměrován na webovou stránku provozovanou touto třetí osobou. Správce tímto upozorňuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito třetími stranami, ani za obsah takových webových stránek nebo praktiky provozovatele webové stránky a doporučuje svým zákazníkům a potenciálním zákazníkům si pečlivě pročíst podmínky zpracování osobních údajů a ochrany soukromí každé stránky, kterou takto navštíví.

 5. Sociální sítě

  1. Webové stránky Správce obsahují též odkazy na sociální sítě, jako například ikonu Facebook nebo Twitter. Tyto sociální sítě mohou zpracovávat údaje zákazníka či návštěvníka webové stránky, jako například IP adresu, navštívené stránky či mohou implementovat cookies do prohlížeče zákazníka nebo návštěvníka webové stránky. Zpracování těchto údajů se řídí zásadami přijatými provozovateli těchto sociálních sítí.

 6. Požadavky týkající se věku

  1. Správce stanovil pro vstup na své webové stránky a využití služeb elektronického obchodu jakož i souvisejícího marketingu dosažení věkové hranice 18 let. Správce vědomě nezpracovává osobní údaje osob mladších 18 let. Pokud je zákazník nebo potenciální zákazník rodičem nebo opatrovníkem a domnívá se, že jeho dítě nebo osoba svěřená poskytly Správci své osobní údaje, je oprávněn o tom Správce informovat. Pokud Správce zjistí, že zpracovává osobní údaje osoby mladší 18 let, okamžitě takové osobní údaje zlikviduje.

 7. Právo na informace

  1. Subjekt údajů má vždy právo na přístup ke osobním údajů, které o něm Správce uchovává.  Přehled těchto údajů si subjekt údajů může vyžádat kontaktováním Správce na [email protected] nebo +420 778 065 388. V případě emailové žádosti do předmětu svého e-mailu prosím napište „Žádost o osobní údaje“, abychom váš požadavek mohli zpracovat co nejrychleji.

  2. Obsahem této informace je vždy sdělení o:

   1. účelu zpracování osobních údajů,

   2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

   3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektů údajů,

   4. příjemci, případně kategoriích příjemců.

  3. Správce má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 8. Právo na opravu

  1. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce zpracovává osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu se zájmy subjektu údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je subjekt údajů oprávněn:

   1. požádat Správce o vysvětlení,

   2. požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů

  2. V případě, že je tento požadavek oprávněný, je Správce povinen odstranit tento nežádoucí stav bez zbytečného odkladu. Pokud Správce nevyhoví žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.

  3. Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu Správce (včetně přímého marketingu), může subjekt údajů vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu.

  4. Bude-li to technicky proveditelné, může subjekt údajů také požádat, aby mu Správce poskytl jeho osobní údaje za účelem jejich dalšího poskytnutí jemu označenému správci osobních údajů (buď přímo, nebo prostřednictvím subjektu údajů).

 9. Změny v zásadách ochrany osobních údajů

  1. Správce může upravovat tyto zásady dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě stávající zákazníky včas o takové změně vyrozumí. Zákazníkům i potenciálním zákazníkům je doporučeno pravidelně sledovat tyto zásady včetně příslušných změn.

 10. Kontaktujte nás

  1. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností může zákazník či uživatel kontaktovat Správce na adrese Anna Marešová designers, Kamenická 37, 170 00 Praha 7, [email protected] nebo +420 778 065 388.

Zásady používání cookies

Máme produkty i pro dospělé, tak se musíme zeptat.
 Už vám bylo 18?