Obchodní podmínky

Před nákupem v internetovém obchodě Whoop·de·doo si pečlivě prostudujte následující podmínky. 

 1. Úvod

  1. Vítejte v internetovém obchodě Whoop·de·doo na internetové adrese https://whoopdedoo.love („Webová stránka“), který provozuje společnost Anna Marešová designers s.r.o., se sídlem Kamenická 746/37, 170 00 Praha 7, identifikační číslo (IČO): 24210234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 188943 („AMD“).

  2. AMD je podnikatelem a jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Na Webové stránce AMD nabízí zboží kupujícím.

  3. Kupujícím je fyzická osoba jednající v postavení spotřebitele („Kupující“). Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) se nevztahují na případy, kdy je kupujícím fyzická nebo právnická osoba jednající v postavení podnikatele. Pro účely přesného vymezení pojmu spotřebitel a podnikatel se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

  4. Pro vstup na Webové stránky musí každý návštěvník potvrdit, že je mu minimálně 18 let. Kupující je povinen odpovědět pravdivě. AMD nemůže nést žádnou odpovědnost v případě, že Kupující odpoví nepravdivě nebo nesprávně.

  5. Tyto Obchodní podmínky platí pro nákupy v internetovém obchodě na Webové stránce a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi AMD a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu („Kupní smlouva“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při užívání Webové stránky a další související právní vztahy.

  6. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webové stránce a Kupující je může jakkoli archivovat a opakovaně zobrazovat dle své vůle.

  7. AMD může znění Obchodních podmínek přiměřeně měnit či doplňovat, přičemž tyto změny budou Kupujícímu oznámeny prostřednictvím e-mailu a/nebo zveřejněním na Webové stránce. Změna či doplnění Obchodních podmínek zakládají právo Kupujícího od Kupní smlouvy odstoupit. Tím ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

  8. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 2. Kupní smlouva

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je pouze informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. To znamená, že taková prezentace není závaznou nabídkou na uzavření smlouvy a AMD nemá povinnost smlouvu uzavřít (zejména v případech, kdy je zboží vyprodáno nebo je dlouhodobě nedostupné, kdy se jedná o technickou chybu na Webové stránce anebo kdy Kupující v minulosti porušil smlouvu s AMD).

  2. Webová stránka obsahuje informace o zboží včetně uvedení příslušné ceny.

  3. Cena zboží je uvedena včetně DPH a souvisejících daní a poplatků, avšak s výjimkou plateb za dopravné, dobírku a za náklady na straně Kupujícího jako například bankovní a podobné poplatky související s převodem peněžních prostředků, náklady na internetové připojení a komunikaci apod. Cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost AMD uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  4. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky, není-li na Webové stránce výslovně uvedeno jinak.

  5. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na Webové stránce. Formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží a jeho množství (tj. zboží, které Kupující vloží do elektronického nákupního košíku);

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží; a

   3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží („Objednávka“).

  6. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Kupující podáním Objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky. Podání Objednávky provede Kupující kliknutím na tlačítko „objednat“.

  7. Při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Veškeré údaje uvedené Kupujícím bude proto AMD považovat za správné a pravdivé.

  8. Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat, opravovat či měnit údaje, které do Objednávky vložil. AMD neprodleně po obdržení Objednávky Kupujícímu e-mailem potvrdí její přijetí na adresu uvedenou v Objednávce („E-mail Kupujícího“).

  9. AMD je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (např. množství objednaného zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu apod.) ještě požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky.

  10. Smluvní vztah mezi stranami vzniká doručením potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací) zaslaného AMD na E-mail Kupujícího.

  11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. na internet, telefon apod.) jsou v běžné výši, v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb Kupujícího. Tyto náklady si Kupující hradí sám.

  12. V případě, že AMD nemůže některý z požadavků uvedených v Objednávce splnit, zašle na E-mail Kupujícího místo potvrzení Objednávky pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se v takovém případě považuje za nový návrh Kupní smlouvy.

  13. AMD v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

  14. Kupujícímu bude doručována veškerá korespondence související s Kupní smlouvou na E-mail Kupujícího nebo na adresu pro doručování uvedenou v Objednávce nebo na jeho Uživatelském účtu.

 3. Kupní cena a platební podmínky

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

   1. v hotovosti při převzetí zboží;

   2. platební kartou při převzetí zboží;

   3. platební kartou při nákupu online, prostřednictvím platební brány GOPAY;

   4. dobírkou v místě určeném Kupujícím v Objednávce;

   5. bankovním převodem na bankovní účet AMD 2600818163/2010 vedený u Fio bank („Účet AMD“).

  2. Součástí kupní ceny jsou i náklady spojené s balením a dodáním zboží, které je povinen zaplatit Kupující („Kupní cena“).

  3. Pokud Kupující zvolí platbu předem, vyčká AMD s odesláním zboží až do úplného zaplacení Kupní ceny.

  4. AMD je oprávněna, zejména v případě, kdy nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky Kupujícím v souladu s článkem 2.9, požadovat uhrazení celé Kupní ceny předem ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

  5. V případě plateb bezhotovostním převodem na Účet AMD je Kupující povinen uhradit Kupní cenu za zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Kupní cena je v takovém případě splatná do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy, přičemž závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet AMD.

  6. AMD nepožaduje od Kupujícího zálohu ani obdobnou platbu. Tím však není dotčena povinnost Kupujícího na základě těchto Obchodních podmínek uhradit v některých případech Kupní cenu předem.

  7. AMD si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující se tudíž stane jeho vlastníkem až úplným zaplacením Kupní ceny.

  8. Změny cen jakož i veškeré další změny na Webové stránce jsou vyhrazeny.

  9. Akční ceny platí do vyprodání uvedeného počtu kusů zlevněného zboží nebo po časově určenou dobu. Slevy z Kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud to není výslovně uvedeno.

  10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví AMD ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu („Faktura“). Fakturu vystaví AMD Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na E-mail Kupujícího.

 4. Přeprava a dodání

  1. Je-li AMD podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen zboží převzít při dodání. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí řádně překontroloval.

  2. V případě, že je způsob dopravy stanoven na základě požadavku Kupujícího uvedeného v Objednávce, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  3. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání (vyjma případu uvedeného v článku 4.5), je AMD oprávněna požadovat poplatek za uskladnění zboží.

  4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit všechny s tím spojené náklady.

  5. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zásilku odmítnout.

  6. Práva Kupujícího ohledně případných vad zboží a postup při reklamaci jsou blíže upraveny v Reklamačním řádu AMD, který je dostupný zde: https://whoopdedoo.cz/reklamacni-rad.

 5. Odstoupení od Kupní smlouvy

  1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.3 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta od převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být AMD odesláno ve lhůtě uvedené výše.

  2. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít elektronický formulář, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek a je též dostupný na https://whoopdedoo.love/odstoupeni-od-smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat AMD na adresu uvedenou v článku 11.11 nebo elektronickou poštou.

  3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nemůže odstoupit zejména od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  4. Kupující dále nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

   1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

   2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady; nebo

   3. nezpůsobil-li Kupující svým jednáním či opomenutím nemožnost vrácení věci v původním stavu.

  5. AMD je oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

   • zboží již není možné dodat (např. zboží se již nevyrábí) ani jinak nahradit;

   • v případě zjevné chyby v uvedené ceně zboží na Webové stránce;

   • do doby převzetí zboží Kupujícím v případech, kdy má Kupující dle Občanského zákona právo od smlouvy odstoupit; a

   • nepřevezme-li Kupující zboží dle článku 4.5 výše.

  6. V případě odstoupení se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být AMD vráceno na adresu uvedenou v článku 11.11 do čtrnácti (14) dnů od odstoupení ve stavu a hodnotě, v jakém je Kupující převzal, včetně veškerého příslušenství a související dokumentace.

  7. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, ponese veškeré náklady spojené s navrácením zboží. Na Kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může AMD jednostranně započíst veškeré své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

  8. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle těchto Obchodních podmínek vrátí AMD přijaté peněžní prostředky Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je AMD od Kupujícího přijala. AMD je rovněž oprávněna vrátit peněžní prostředky Kupujícímu již při vrácení zboží nebo i jiným způsobem, se kterým bude Kupující souhlasit. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, AMD není povinna vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo dostatečným způsobem prokáže, že jej na adresu AMD odeslal.

  9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je AMD oprávněna jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

  10. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi AMD a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli ze stran, stane se darovací smlouva neúčinnou a Kupující bude povinen spolu se zbožím AMD vrátit i poskytnutý dárek.

 6. Ochrana osobních údajů

  1. Pravidla ochrany osobních údajů Kupujícího, včetně pravidel pro zasílání obchodních sdělení a užití cookies, jsou uvedena zde: https://whoopdedoo.love/ochrana-osobnich-udaju.

 7. Duševní vlastnictví

  1. AMD je majitelem či držitelem veškerých práv duševního vlastnictví ohledně Webové stránky and jakýchkoli materiálů na ní zveřejněných (případně nabyvatelem licence). Příslušná díla jsou chráněna převážně autorským právem po celém světě.

  2. S výjimkou případů, kdy je to povoleno zákonem, Kupující nesmí bez výslovného souhlasu AMD užít rozmnoženiny (je jedno jestli offline nebo online) jakýchkoli materiálů vytištěných nebo stažených jakýmkoli způsobem z Webové stránky, včetně jakéhokoli textu, ilustrací, fotografií, video nebo audio sekvencí, nebo jakékoli grafiky. Postavení AMD (a jakýchkoli identifikovaných přispěvatelů) jako autorů obsahu na Webové stránce musí být vždy uvedeno.

  3. „Whoop·de·doo“ je zapsaná ochranná známka a jednotlivé výrobky nabízené na Webové stránce jsou chráněny zapsanými průmyslovými vzory společnosti AMD.

 8. Odkazy

  1. V případě, že Webová stránka obsahuje odkazy na jiné internetové stránky a zdroje poskytnuté třetími osobami, jsou takové odkazy uvedeny pouze pro informaci Kupujícího. AMD nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto internetových stránek a zdrojů.

  2. AMD proto nemůže být odpovědná za obsah internetových stránek odkazovaných z Webové stránky. Takové odkazy nemají být vykládány jako schválení nebo podpora odkazovaných stránek ze strany AMD. AMD nebude nést odpovědnost za jakoukoli škodu, která může Kupujícím vzniknout v důsledku jejich užití.

  3. Na Webovou stránku (tj. na domácí stránku) je možné odkazovat způsobem, který je oprávněný a který nepoškozuje dobré jméno AMD a ani jej nezneužívá. Je však zakázáno odkazovat takovým způsobem, který naznačuje jakoukoli formu spojení s AMD nebo schválení či podporu ze strany AMD, kde nic takového neexistuje. Webová stránka nesmí být odkazována do rámu nebo vložena do jakékoli jiné stránky, a ani nesmí být odkazováno na jakoukoli jinou část Webové stránky, než je domovská stránka. AMD si vyhrazuje právo bez dalšího odvolat souhlas s odkazováním.

 9. Omezení odpovědnosti

  1. AMD poskytuje zboží pouze pro domácí a soukromé užití. Pokud bude Kupující užívat výrobky pro jakékoli komerční, podnikatelské účely nebo za účelem přeprodeje, AMD nenese vůči Kupujícímu jakoukoli odpovědnost za škodu.

  2. AMD neposkytuje žádnou záruku, že Webová stránka nebo jakýkoli na ní umístěný obsah budou neustále dostupné a nepřerušené. AMD může přerušit, ukončit, upustit od poskytování nebo změnit Webové stránky (nebo jakoukoli jejich část) bez jakéhokoli upozornění. AMD nebude mít jakoukoli odpovědnost vůči Kupujícímu, když z jakéhokoli důvodu bude Webová stránka kdykoli nebo po jakoukoli dobu nedostupná.

  3. AMD neposkytuje žádnou záruku, že Webová stránka nebo jakýkoli na ní umístěný obsah budou bez chyb a opomenutí.

  4. AMD nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené virem, útokem odepření služby (DoS) nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat Kupujícího počítačové zařízení, počítačové programy, data nebo jiný materiál v důsledku užití Webové stránky Kupujícím nebo stažení jakéhokoli obsahu na ní nebo na odkazovaných internetových stránkách Kupujícím.

  5. AMD neposkytuje žádnou záruku, že Webová stránka bude bezpečná nebo že bude bez jakýchkoli chyb a virů. Kupující je odpovědný za řádné nastavení svých vlastních informačních technologií, počítačových programů a platformy za účelem přístupu na Webové stránky. Kupující by měl užívat svůj vlastní antivirový software.

 10. Elektroodopad

  1. AMD zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně AMD uvedené na Webových stránkách.

  2. Kupující je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

  3. Kupující bere na vědomí, že elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených.

 11. Závěrečná ustanovení

  1. Vztahy a případné spory vzniklé na základě Kupní smlouvy budou řešeny výhradně podle práva České republiky a rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitelů vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, použije se namísto něho takové ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce podobá. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení. Jakékoliv změny či dodatky Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek vyžadují písemnou (včetně elektronické) formu.

  3. Uzavřená Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována AMD v elektronické podobě a není přístupná.

  4. AMD je oprávněna k prodeji zboží či poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost AMD nepodléhá žádnému dalšímu povolení.

  5. Česká obchodní inspekce je kontrolním orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Více informací naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese: www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  6. Kupující má také právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce: ec.europa.eu/consumers/odr/.

  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

  8. AMD není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  9. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.

  10. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2017.

  11. AMD můžete kontaktovat následujícím způsobem –

   • Adresa: Anna Maresova designers s.r.o., Kamenická 37, 170 00 Praha 7

   • E-mail: [email protected]

   • Telefon: +420 778 065 388

   Poštovní adresu můžete využít pro doručování, osobní odběr a uplatnění reklamací.

Máme produkty i pro dospělé, tak se musíme zeptat.
 Už vám bylo 18?